Thursday, December 3, 2020

การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น

Home เรียนภาษาอังกฤษ การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น

การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น

1. การใช้ will แปลว่า จะ ใช้เพื่อแสดงถึงการกำหนด หรือ การตัดสินใจ

ตัวอย่างประโยคการใช้ will ในรูปประโยคบอกเล่า เช่น

We will go shopping next Sunday.
แปลว่า : พวกเราจะไปช้อปปิ้งในวันอาทิตย์หน้า (คือการกำหนดและตัดสินใจว่าวันอาทิตย์ข้างหน้าจะไปช้อปปิ้ง)

ตัวอย่างประโยคการใช้ will ในรูปประโยคปฏิเสธ เช่น
ก็คือ will + not = will not หรือรูปย่อว่า won’t

We will not go shopping next Sunday.
We won’t go shopping next Sunday.
แปลว่า : พวกเราจะไม่ไปช้อปปิ้งในวันอาทิตย์หน้า

ตัวอย่างประโยคการใช้ will ในรูปประโยคคำถาม เช่น
Will we go shopping next Sunday?
แปลว่า : พวกเราจะไปช้อปปิ้งวันอาทิตย์หน้าหรอ

2. การใช้ would ก็มีความหมายว่า จะ แต่ว่าเป็นรูปอดีตของ will นั้นเอง

ตัวอย่างประโยคการใช้ would ดังนี้

We will go to school early tomorrow.
แปลว่า พวกเราจะไปโรงเรียนแต่เช้าพรุ่งนี้ (เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต)

When I was in Pratom 6, I would go to school early.
แปลว่า : ตอนที่ฉันอยู่ ป.6 ฉันจะไปโรงเรียนแต่เช้า (เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต)

When I was young, I would go to the temple with my grandma.
แปลว่า : ตอนที่ฉันเป็นเด็ก ฉันจะไปวัดกับย่า

Recommend

การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น

การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น 1. การใช้ will แปลว่า จะ ใช้เพื่อแสดงถึงการกำหนด หรือ การตัดสินใจ ตัวอย่างประโยคการใช้ will ในรูปประโยคบอกเล่า เช่น We will go shopping next Sunday. แปลว่า : พวกเราจะไปช้อปปิ้งในวันอาทิตย์หน้า...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความสามารถ ( capability) มีมากกว่า 90 คำ แบบละเอียด ครบทั้งหมด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความสามารถ ( capability) มีมากกว่า 90 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1. decision แปลว่า : การตัดสินใจ 2. solve แปลว่า : แก้ไข (ปัญหา) 3. argument แปลว่า : ขอโต้แย้ง 4. suggestion แปลว่า : ข้อเสนอแนะ 5. understand แปลว่า...

วิธีคิด ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ต่อวัน

ต้องกินโปรตีนวันละเท่าไร? วิธีคิดคำนวณปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ต่อวัน ประมาณ 1.8 ถึง 3 กรัม ต่อน้ำหนักตัวที่เป็น lean mass (ลีน แมส) 1 กิโลกรัม lean mass คือ น้ำหนักตัว ลบด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body fat percent) ตัวอย่างการคิดคำนวณ lean mass น้ำหนักตัว 100...

สรุปหลักการใช้ Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense กับ ครูพี่โอเว่น รูปประโยคของ Present Perfect Continuous Tense คือ Subject + Verb to have + been + Verb.ing ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆดังต่อไปนี้ 1. การกระทำที่เกิดในอดีตและดำเนินจนถึงปัจจุบัน และยังจะทำต่อไปในอนาคต ตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้ เช่น I have been...