Thursday, August 6, 2020

การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น

Home เรียนภาษาอังกฤษ การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น

การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น

1. การใช้ will แปลว่า จะ ใช้เพื่อแสดงถึงการกำหนด หรือ การตัดสินใจ

ตัวอย่างประโยคการใช้ will ในรูปประโยคบอกเล่า เช่น

We will go shopping next Sunday.
แปลว่า : พวกเราจะไปช้อปปิ้งในวันอาทิตย์หน้า (คือการกำหนดและตัดสินใจว่าวันอาทิตย์ข้างหน้าจะไปช้อปปิ้ง)

ตัวอย่างประโยคการใช้ will ในรูปประโยคปฏิเสธ เช่น
ก็คือ will + not = will not หรือรูปย่อว่า won’t

We will not go shopping next Sunday.
We won’t go shopping next Sunday.
แปลว่า : พวกเราจะไม่ไปช้อปปิ้งในวันอาทิตย์หน้า

ตัวอย่างประโยคการใช้ will ในรูปประโยคคำถาม เช่น
Will we go shopping next Sunday?
แปลว่า : พวกเราจะไปช้อปปิ้งวันอาทิตย์หน้าหรอ

2. การใช้ would ก็มีความหมายว่า จะ แต่ว่าเป็นรูปอดีตของ will นั้นเอง

ตัวอย่างประโยคการใช้ would ดังนี้

We will go to school early tomorrow.
แปลว่า พวกเราจะไปโรงเรียนแต่เช้าพรุ่งนี้ (เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต)

When I was in Pratom 6, I would go to school early.
แปลว่า : ตอนที่ฉันอยู่ ป.6 ฉันจะไปโรงเรียนแต่เช้า (เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต)

When I was young, I would go to the temple with my grandma.
แปลว่า : ตอนที่ฉันเป็นเด็ก ฉันจะไปวัดกับย่า

Recommend

สภาพรวมของประเทศจีน ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน

สภาพรวมของประเทศจีน กับเหล่าซือเว่น การเรียนภาษาเราจะรู้แค่ภาษาของเขาอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องรู้ถึงสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ และวัฒนธรรม เราถึงจะเข้าใจภาษาจริงๆ แต่วันนี้ซือเว่นจะมาสอนเกี่ยวกับ สภาพรวมของประเทศจีน นั้นเองมีทั้งหมด 9 หัวข้อ เลย ความรู้ดีๆเรามาดูกันว่ามีหัวข้อไรบ้างครับ 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศจีนครับ 2. อาณาเขตของประเทศจีนครับ 3. ประชากรของประเทศจีนครับ 4. ครอบครัวชนเผ่าของประเทศจีนครับ 5. ลักษณะภูมิประเทศจีนครับ 6. ลักษณะภูมิอากาศของประเทศจีนครับ 7. เศรษฐกิจของประเทศจีนครับ 8. เกษตรกรรมของประเทศจีนครับ 9. อุตส่าหกรรมของประเทศจีนครับ สาระและความรู้ดีๆมีอีกมากมายเพราะฉนั้นเรามาอ่านกันเลยดีกว่าครับ มีตั้ง 9...

สรุปการใช้ Past Perfect Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น

สรุปการใช้ Past Perfect Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น โครงสร้างประโยค S+had+been+v.ing หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense 1.ใช้คู่กับ Past Simple Tense เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นนั้นได้ดำเนินติดต่อกันมาอย่างไม่ขาดตอน ใช้ Past Perfect Continuous Tense เหตุการณ์ที่เกิดทีหลังตามมาใช้ Past Simple Tense ตัวอย่างประโยค...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง รูปทรง (Shapes) แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง รูปทรง (Shapes) กับ ครูพี่โอเว่น 1. square แปลว่า : สี่เหลี่ยมจตุรัส 2. triangle แปลว่า : รูปสามเหลี่ยม 3. circle แปลว่า : วงกลม 4. quadrant แปลว่า : หนึ่งในส่วนของวลกลม 5. heart shape แปลว่า : รูปหัวใจ 6. star shape แปลว่า...

คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน กับครูพี่โอเว่น

คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน กับครูพี่โอเว่น House and Around the House ( บ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน มีมากกว่า 30 คำ ) 1. balcony แปลว่า : ระเบียงชั้นบน 2. driveway แปลว่า : ทางเดินหน้าบ้าน 3. chimney แปลว่า : ปล่องไฟ 4. porch แปลว่า :...