การใช้ Question-Tag แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

การใช้ Question-Tag แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

Question-Tag
ก็คือ ประโยคแสดงความสงสัย ความเคลือบแคลงใจ หรือความไม่แน่ใจในรูปคำถามตอนท้าย

ประโยคที่เป็น Statement, Question-Tag?
ประโยคที่เป็น Statement, Question-Tag? ในส่วนที่เป็น statement (ประโยคคำกล่าว)

จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท นั้นก็คือ
1. ประโยคบอกเล่า
2. ประโยคปฏิเสธ

ซึ่งในประโยค Question-Tag? จะมีโครงสร้างดังนี้
1. บอกเล่า , ปฏิเสธ?
2. ปฏิเสธ , บอกเล่า ?

ตัวอย่างประโยคเช่น
1. He comes to school everyday, doesn’t he?
2. He didn’t like mangoes, did he?

***ในส่วนท้ายที่เป็นปฏิเสธ และใช้รูปย่อเพื่อให้มีเพียง คำแค่ 2 คำ คือกริยาช่วย กับประธานเท่านั้น***
***สำหรับการตอบคำถามในประโยคของ Question-Tag จะเป็น Yes or No เพื่อตอบคำถามในส่วนท้ายประโยคที่มีรูปคำถามด้วยกริยาช่วย***

หลักการใช้ประโยค Question-Tag มี 10 อย่างดังนี้

1. ถ้าในส่วนของประโยค statement มีกริยาช่วยอยู่แล้วสามารถใช้กริยาช่วยตัวนั้นได้เลย
ตัวอย่างประโยคเช่น
He is studying now, isn’t he?

2. ถ้าในส่วนของประโยค statement มีกริยาหลัก ให้ใช้ v.to do เข้ามาช่วยในส่วนท้าย
ตัวอย่างประโยค
He likes to study English, doesn’t he?

3. ถ้าในส่วนของประโยค statement เป็นประโยคขอร้องหรือคำสั่งให้ใช้ will you แต่ถ้าไม่มีก็จะใช้ won’t you ในส่วนท้ายแทน แต่ถ้าในส่วนของประโยค statement เป็นประโยคชักชวนก็จะใช้ Let’s (Let’s = Us) ก็ให้ใช้ shall we ในส่วนท้ายแทน
ตัวอย่างประโยคเช่น
Come with me, will you? (คำสั่ง)
Let’s play football, shall we? (ชักชวน)

4. Question-Tag ของ i am ให้ใช้ aren’t I
ตัวอย่างประโยคเช่น
I am a good student, aren’t I?

5. This is และ That is ให้ใช้ Question-Tag เป็น is it หรือ isn’t it ส่วน These are และ Those are ให้ใช้ are they หรือ aren’t they และสำหรับ There is หรือ There are จะใช้ there ในส่วน Question-Tag เลย
ตัวอย่างประโยคเช่น
This is a book, isn’t it?
That isn’t a beautiful girl, is it?
These are the books I read, aren’t they?
Those aren’t the men who help you, are they?
There is no snow in Thailand, is there?
There aren’t many people living here, are there?

6. ถ้าในประโยค Statement ของ Question-Tag มีสองส่วนให้ยึดส่วนที่คิดว่าผู้พูดเน้นเป็นหลักหรือดูส่วนที่สำคัญ
ตัวอย่างประโยคเช่น
You think I am wrong, don’t you?

7. ถ้าประธานเป็น someone,somebody,something,everyone,everybody ในส่วนของ Question-Tag ให้ใช้ They เป็นประธาน
ตัวอย่างประโยคเช่น
Someone comes here now,don’t they?

8. ในบางครั้ง Question-Tag จะขึ้นอยู่กับความหมายของข้อความในประโยค
ตัวอย่างประโยคเช่น
I think you are wrong, aren’t you?

9. ถ้าในส่วนของประโยค statement เป็นปฏิเสธอยู่แล้ว ในส่วนของ Question-Tag ให้ใช้เป็นบอกเล่าอย่างเดียว
ตัวอย่างประโยคเช่น
I never come to see you, do i?

10. ถ้า have,has,had ไม่ได้แปลว่า มี จะใช้ V.to do ในส่วนของ Question-Tag
ตัวอย่างประโยคเช่น
You had a good time,didn’t you?

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน