การใช้ Pronoun คำสรรพนามภาษาอังกฤษ โดย ครูพี่โอเว่น

Pronoun ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

1. Personal Pronouns
คือ คำสรรพนามที่ใช้แทนนามบุรุษที่ 1,2 และ 3 นั้นเองครับ คือผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่เราพูดถึง

Personal Pronouns แบ่งได้ 2 แบบหลักๆ คือ

1.1 Personal Pronouns รูปประธาน
ได้แก่ I, You, We, They, He, She, It เป็นต้น

เพิ่มเติม : คำว่า you เป็นได้ทั้ง pronoun เอกพจน์และพหูพจน์เลยนะ ถ้าคุยกับเพื่อน 1 คน แสดงว่า you ที่เราพูดด้วยเป็นเอกพจน์ แต่ถ้าครูพูดกับนักเรียนทั้งห้อง ใช้ you กับนักเรียนทั้งหมด บอกให้เปิดหนังสือหน้า 20 แบบนี้ you เป็นพหูพจน์ครับ ซึ่งหมายถึงพวกคุณ (you) ทั้งห้องนั่นเอง

ตัวอย่างประโยคเก๋ๆ กับครูพี่โอเว่น

We are beautiful girls.
= พวกเราเป็นเด็กผู้หญิงสวย

I’m a teacher.
= ผม(ดิฉัน)เป็นครู

1.2 Personal Pronouns รูปกรรม เช่น me, you, us, them, him, her, it

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Jenny asks me to teach her homework.
= เจนนี่ขอให้ฉัน(me)สอนการบ้านให้

2. Possessive Pronouns
หมายถึง คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น

his , hers , theirs , mine , ours , yours

หลักการใช้ Possessive Pronouns

2.1 ใช้เป็นประธานของกิริยาหรือเป็นกรรมของกิริยา ตัวอย่างประโยคเก๋ๆ กับครูโอเว่น

He is my teacher.
= เขาเป็นคุณครูของฉัน (my teacher)

2.2 ใช้หลัง of
Tony is a teacher of mine. (mine แทน my teacher)
= โทนี่เป็นครูคนหนึ่งของฉัน

3. Reflexive Pronouns
หมายถึง คำสรรพนามที่ประธานทำตัวเอง หรือทำด้วยตนเอง จะลงท้ายด้วย self (เอกพจน์) และ selves (พหูพจน์) ลองดูนะ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I enjoyed myself.
She killed herself.

4. Indefinite Pronouns
คือ คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นใคร สิ่งใดหรืออันใด จะมีทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

4.1 Indefinite Pronouns แบบเอกพจน์ได้แก่

everybody, everyone, something, another, anything

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Everyone likes to study English.
*สังเกตกริยาให้ดี เพราะใช้แบบเอกพจน์นะ

4.2 Indefinite Pronouns แบบพหูพจน์ ใช้คำสรรพนามรูปพหูพจน์ กิริยาจะเป็นพหูพจน์ด้วย เช่น both , few, many several.

– Are both of us invited, or just you?
– Keep both hands on the steering wheel.

5. Relative Pronouns
Relative Pronouns คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า โดยทำหน้าที่เชื่อม clauses เข้าด้วยกัน

เช่น who = ผู้ซึ่ง, whom = ผู้ซึ่ง (กรรม), which = (ที่, ซึ่ง, อัน), whose = (ของ…)

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Relative Pronouns

Who = The man who is talking to Manow is a lawyer.

Whom = The girl whom I saw is my friend.

Which = These are principles which we all believe in.

Whose = The house whose windows are broken is for sale.

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> การใช้ Pronoun คำสรรพนาม