Sunday, September 27, 2020

การใช้ Pronoun คำสรรพนาม ภาษาอังกฤษ

Home เรียนภาษาอังกฤษ การใช้ Pronoun คำสรรพนาม ภาษาอังกฤษ

การใช้ Pronoun คำสรรพนามภาษาอังกฤษ โดย ครูพี่โอเว่น

Pronoun ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

1. Personal Pronouns
คือ คำสรรพนามที่ใช้แทนนามบุรุษที่ 1,2 และ 3 นั้นเองครับ คือผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่เราพูดถึง

Personal Pronouns แบ่งได้ 2 แบบหลักๆ คือ

1.1 Personal Pronouns รูปประธาน
ได้แก่ I, You, We, They, He, She, It เป็นต้น

เพิ่มเติม : คำว่า you เป็นได้ทั้ง pronoun เอกพจน์และพหูพจน์เลยนะ ถ้าคุยกับเพื่อน 1 คน แสดงว่า you ที่เราพูดด้วยเป็นเอกพจน์ แต่ถ้าครูพูดกับนักเรียนทั้งห้อง ใช้ you กับนักเรียนทั้งหมด บอกให้เปิดหนังสือหน้า 20 แบบนี้ you เป็นพหูพจน์ครับ ซึ่งหมายถึงพวกคุณ (you) ทั้งห้องนั่นเอง

ตัวอย่างประโยคเก๋ๆ กับครูพี่โอเว่น

We are beautiful girls.
= พวกเราเป็นเด็กผู้หญิงสวย

I’m a teacher.
= ผม(ดิฉัน)เป็นครู

1.2 Personal Pronouns รูปกรรม เช่น me, you, us, them, him, her, it

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Jenny asks me to teach her homework.
= เจนนี่ขอให้ฉัน(me)สอนการบ้านให้

2. Possessive Pronouns
หมายถึง คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น

his , hers , theirs , mine , ours , yours

หลักการใช้ Possessive Pronouns

2.1 ใช้เป็นประธานของกิริยาหรือเป็นกรรมของกิริยา ตัวอย่างประโยคเก๋ๆ กับครูโอเว่น

He is my teacher.
= เขาเป็นคุณครูของฉัน (my teacher)

2.2 ใช้หลัง of
Tony is a teacher of mine. (mine แทน my teacher)
= โทนี่เป็นครูคนหนึ่งของฉัน

3. Reflexive Pronouns
หมายถึง คำสรรพนามที่ประธานทำตัวเอง หรือทำด้วยตนเอง จะลงท้ายด้วย self (เอกพจน์) และ selves (พหูพจน์) ลองดูนะ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I enjoyed myself.
She killed herself.

4. Indefinite Pronouns
คือ คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นใคร สิ่งใดหรืออันใด จะมีทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

4.1 Indefinite Pronouns แบบเอกพจน์ได้แก่

everybody, everyone, something, another, anything

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Everyone likes to study English.
*สังเกตกริยาให้ดี เพราะใช้แบบเอกพจน์นะ

4.2 Indefinite Pronouns แบบพหูพจน์ ใช้คำสรรพนามรูปพหูพจน์ กิริยาจะเป็นพหูพจน์ด้วย เช่น both , few, many several.

– Are both of us invited, or just you?
– Keep both hands on the steering wheel.

5. Relative Pronouns
Relative Pronouns คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า โดยทำหน้าที่เชื่อม clauses เข้าด้วยกัน

เช่น who = ผู้ซึ่ง, whom = ผู้ซึ่ง (กรรม), which = (ที่, ซึ่ง, อัน), whose = (ของ…)

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Relative Pronouns

Who = The man who is talking to Manow is a lawyer.

Whom = The girl whom I saw is my friend.

Which = These are principles which we all believe in.

Whose = The house whose windows are broken is for sale.

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> การใช้ Pronoun คำสรรพนาม

Recommend

การใช้ Question-Tag แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

การใช้ Question-Tag แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น Question-Tag ก็คือ ประโยคแสดงความสงสัย ความเคลือบแคลงใจ หรือความไม่แน่ใจในรูปคำถามตอนท้าย ประโยคที่เป็น Statement, Question-Tag? ประโยคที่เป็น Statement, Question-Tag? ในส่วนที่เป็น statement (ประโยคคำกล่าว) จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท นั้นก็คือ 1. ประโยคบอกเล่า 2. ประโยคปฏิเสธ ซึ่งในประโยค Question-Tag? จะมีโครงสร้างดังนี้ 1. บอกเล่า , ปฏิเสธ? 2....

ความรู้เกี่ยวกับ 3R Reduce Reuse Recycle

ความรู้เกี่ยวกับ 3R Reduce Reuse Recycle กับครูพี่โอเว่น กระบวนการดีๆ ช่วยประหยัดพลังงานของโลก นั้นก็คือการพูดถึงหลัก 3R ซึ่งย่อมาจาก Reduce Reuse Recycle นั้นเอง ความรู้เกี่ยวกับ 3R Reduce Reuse Recycle กับครูพี่โอเว่น 1. Reduce แปลว่า ลดลง ความหมายเชิง 3R ก็คือ...

สรุปหลักการใช้ Future Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น

สรุปหลักการใช้ Future Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น โครงสร้างประโยคของ Future Continuous Tense คือ Subject + will,shall + be + V.ing หลักการใช้ Future Continuous Tense มีดังนี้ 1. ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อแสดงว่าพอถึงเวลานั้นในอนาคต เหตุการณ์หรือการกระทำนั้นจะกำลังดำเนินอยู่ มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในอนาคต ตัวอย่างประโยคเช่น She will...

คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ธนาคาร 银行 (Yínháng)

คำศัพท์ภาษาจีน 30 คำ เกี่ยวกับ ธนาคาร (银行 Yínháng) กับเหล่าซือเว่น คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับธนาคารเป็นภาษาจีน ลองศึกษาดูนะครับมีแต่ความรู้ดีๆ ทั้งนั้น คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 1 ตัวจีน 帐户 พินอิน zhànghù แปลว่า บัญชี คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 2 ตัวจีน 开帐户 พินอิน kāizhànghù แปลว่า เปิดบัญชี คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 3 ตัวจีน 账号 พินอิน zhànghào แปลว่า เลขที่บัญชี คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 4 ตัวจีน 存钱 พินอิน...