Saturday, January 16, 2021

สรุปหลักการใช้ Past Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น

Home เรียนภาษาอังกฤษ สรุปหลักการใช้ Past Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น

สรุปหลักการใช้ Past Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น

โครงสร้างประโยค คือ S+had+v.3

หลักการใช้ Past Perfect Tense

1. ใช้คู่กับ Past Simple Tense โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนในอดีตใช้ Past Perfect Tense เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดหลังในอดีตใช้ Past Simple Tense มักจะมีคำว่า “before หรือ after” อยู่ในประโยคนั้นด้วย
ตัวอย่างประโยคเช่น
– She had finished her work before they left.
– He went to bed after he had watched television.

2. ใช้ใน Indirect speech เมื่อกริยาในประโยคแรกเป็น Past Simple Tense กริยาในเครื่องหมายคำพูดซึ่งเป็น Past Simple Tense หรือ Present Perfect Tense จะต้องเปลี่ยนเป็น Past Perfect Tense
ตัวอย่างประโยคเช่น
Direct : He said, “I went to Phuket.”
Indirect : He said that he had gone to Phuket.

3. ใช้ในประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3 (Past unreal)
ตัวอย่างประโยคเช่น
-If he had studied hard, he would have passed the examination.

4. ใช้หลังคำ if only, wish, would rather, as if และ as though เพื่อแสดงความปรารถนาหรือความหวังที่จะให้เหตุการณ์ หรือการกระทำนั้นเกิดขึ้นในอดีต แต่ความจริงไม่ได้เกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยคเช่น
-I wish you had come to my party last night.
-I would rather you had not worked hard.

Recommend

คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน กับครูพี่โอเว่น

คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน กับครูพี่โอเว่น House and Around the House ( บ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน มีมากกว่า 30 คำ ) 1. balcony แปลว่า : ระเบียงชั้นบน 2. driveway แปลว่า : ทางเดินหน้าบ้าน 3. chimney แปลว่า : ปล่องไฟ 4. porch แปลว่า :...

คําทักทาย อาเซียน ภาษา ท่าทาง ข้อมูลเมืองหลวง

คำทักทายประจำชาติ ในประชาคมอาเซียน กับครูพี่เว่น มีด้วยกัน 10 ประเทศ คำทักทายประจำชาติ เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศในอาเซียนอีกด้วย ทั้งภาษา วัฒนธรรม การต่างกาย แต่วันนี้เราจะมาโฟกัสไปที่เรื่องของภาษา คือ คำทักทายประจำชาติ อยากทราบว่ามีไรกันบ้างแล้วสินะ งั้นเรามาอ่านกันเถอะ ตอนที่ 1 : คำทักทายประจำชาติ (การแสดงออกทางกายเวลาเจอกัน) 1. ประเทศไทย “ใช้การไหว้” (เป็นการแสงออกทางกายเวลาเจอกัน) 2. มาเลเซีย “ผู้ชายจับมือกัน...

การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น

การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น 1. การใช้ will แปลว่า จะ ใช้เพื่อแสดงถึงการกำหนด หรือ การตัดสินใจ ตัวอย่างประโยคการใช้ will ในรูปประโยคบอกเล่า เช่น We will go shopping next Sunday. แปลว่า : พวกเราจะไปช้อปปิ้งในวันอาทิตย์หน้า...

วิธีคิด ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ต่อวัน

ต้องกินโปรตีนวันละเท่าไร? วิธีคิดคำนวณปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ต่อวัน ประมาณ 1.8 ถึง 3 กรัม ต่อน้ำหนักตัวที่เป็น lean mass (ลีน แมส) 1 กิโลกรัม lean mass คือ น้ำหนักตัว ลบด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body fat percent) ตัวอย่างการคิดคำนวณ lean mass น้ำหนักตัว 100...