สรุปหลักการใช้ Past Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น

โครงสร้างประโยค คือ S+had+v.3

หลักการใช้ Past Perfect Tense

1. ใช้คู่กับ Past Simple Tense โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนในอดีตใช้ Past Perfect Tense เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดหลังในอดีตใช้ Past Simple Tense มักจะมีคำว่า “before หรือ after” อยู่ในประโยคนั้นด้วย
ตัวอย่างประโยคเช่น
– She had finished her work before they left.
– He went to bed after he had watched television.

2. ใช้ใน Indirect speech เมื่อกริยาในประโยคแรกเป็น Past Simple Tense กริยาในเครื่องหมายคำพูดซึ่งเป็น Past Simple Tense หรือ Present Perfect Tense จะต้องเปลี่ยนเป็น Past Perfect Tense
ตัวอย่างประโยคเช่น
Direct : He said, “I went to Phuket.”
Indirect : He said that he had gone to Phuket.

3. ใช้ในประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3 (Past unreal)
ตัวอย่างประโยคเช่น
-If he had studied hard, he would have passed the examination.

4. ใช้หลังคำ if only, wish, would rather, as if และ as though เพื่อแสดงความปรารถนาหรือความหวังที่จะให้เหตุการณ์ หรือการกระทำนั้นเกิดขึ้นในอดีต แต่ความจริงไม่ได้เกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยคเช่น
-I wish you had come to my party last night.
-I would rather you had not worked hard.