สรุปการใช้ Past Perfect Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น

โครงสร้างประโยค S+had+been+v.ing

หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense

1.ใช้คู่กับ Past Simple Tense เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นนั้นได้ดำเนินติดต่อกันมาอย่างไม่ขาดตอน ใช้ Past Perfect Continuous Tense เหตุการณ์ที่เกิดทีหลังตามมาใช้ Past Simple Tense
ตัวอย่างประโยค Past Perfect Continuous Tense
– I had been cooking for two hours when she came.
– After Paul and Sandra had been going together for three months, they got married.
2. ใช้ใน Indirect Speech เมื่อกริยาในประโยคแรกเป็น Past Simple Tense กริยาในเครื่องหมายคำพูดซึ่งเป็น Present Perfect Continuous Tense จะต้องเปลี่ยนเป็น Past Perfect Continuous Tense
ตัวอย่างประโยคเช่น

Direct : She said, “I have been waiting for 20 minutes.”
Indirect : She said that she had been waiting
for 20 minutes.