การใช้ have to และ การใช้ must กับครูพี่โอเว่น

1. การใช้ have to
แปลว่า : ต้อง
รูปการใช้ของ have to + v.

แต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเวลาหรือที่เรารู้จักกันว่า Tense จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. Past คือ อดีต
การใช้ have to ในรูปของอดีต มีดังนี้
จากคำว่า have to จะเปลี่ยนเป็น had to เพราะเปลี่ยนเป็น v.2 = อดีต
ตัวอย่างประโยคเช่น
I,You,We,They,He,She,It had to go. (ประโยคบอกเล่า)
I,You,We,They,He,She,It did not have to go. (ประโยคปฏิเสธ)
Did i,you,we,they,he,she,it have to go? (ประโยคำคถาม)
had to = ใช้กับประธานได้ทุกตัวที่อยู่ในเหตุการณ์ทีเกิดขึ้นในอดีตในรูปของประโยคบอกเล่า

2. Present คือ ปัจจุบัน
การใช้ have to ในรูปของเหตุการณ์ปัจจุบัน อาจจะมีข้อบังคบเยอะนิดนึงแต่ถ้าเข้าใจจะง่ายมากๆ
ตัวอย่างประโยคเช่น
I,You,We,They, + have to
He,She,It + has to go. (ประโยคบอกเล่า)
I,You,We,They,+ don’t have to
He,She,It + doesn’t have to go. (ประโยคปฏิเสธ)
Do i,you,we,they, have to
Does he,she,it have to go? (ประโยคำคถาม)
***เพิ่มเติม***
has to ใช้กับประธานเอกพจน์
have to ใช้กับประธานพหูพจน์
ความหมายเหมือนเดิม

3. Future คือ อนาคต
การใช้ have to ในรูปเหตุการณ์อนาคต
ตัวอย่างประโยคเช่น
I,You,We,They,He,She,It will have to go. (ประโยคบอกเล่า)
I,You,We,They,He,She,It will not have to go. (ประโยคปฏิเสธ)
Will i,you,we,they,he,she,it have to go? (ประโยคำคถาม)
***will*** แปลว่า จะ ใช้กับประธานได้ทุกตัว

หลักการใช้ have to แปลว่า ต้อง แต่ถ้า doesn’t have to หรือ don’t have to แปลว่า ไม่ต้อง
1.ใช้กับสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพราะหน้าทีที่ต้องทำ ตัวอย่างประโยคเช่น
School girls have to wear skirts.
แปลว่า : โรงเรียนผู้หญิงจำเป็นต้องใส่กระโปรง
2. ใช้กับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมบังคับ ตัวอย่างประโยคเช่น
We have to walk to school today.
แปลว่า : พวกเราต้องเดินไปโรงเรียนเองนะวันนี้

2. การใช้ must
mustn’t แปลว่าต้องไม่
หลักการใช้ must
1. ใช้คำสั่ง ตัวอย่างประโยคเช่น
You must finish this exercise tomorrow.
แปลว่า : คุณต้องทำแบบฝึกหัดเสร็จในวันพรุ่งนี้
2. ใช้ must กับการแนะนำ เสนอแนะ ตัวอย่างประโยคเช่น
You must read this story, it’s fantastic.