Sunday, April 18, 2021

สรุปหลักการใช้ Future Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น

Home เรียนภาษาอังกฤษ สรุปหลักการใช้ Future Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น

สรุปหลักการใช้ Future Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น

โครงสร้างประโยคของ Future Continuous Tense
คือ Subject + will,shall + be + V.ing

หลักการใช้ Future Continuous Tense มีดังนี้

1. ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อแสดงว่าพอถึงเวลานั้นในอนาคต เหตุการณ์หรือการกระทำนั้นจะกำลังดำเนินอยู่ มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในอนาคต
ตัวอย่างประโยคเช่น
She will be studying in master degree at this time next year.
แปลว่า : หล่อนจะเรียนปริญญาโทในปีหน้า

2. ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยที่ยังไม่ค่อยแน่ใจนักว่ามันจะเกิดเปล่า
ตัวอย่างประโยคเช่น
A storm will be coming soon.
แปลว่า : จะมีพายุในเร็วๆนี้

Recommend

การคมนาคม และการชลประทาน ของประเทศจีน

การคมนาคมและการชลประทานของประเทศจีน กับเหล่าซือเว่น 1. ทางรถไฟ ทางรถไฟเป็นการขนส่งที่สำคัญที่สุดของประเทศจีน เมื่อถึงตอนปลายปี ค.ศ. 2005 ระยะทางการขนส่งส่งของทางรถไฟมีความยาวถึง 7 หมื่นกว่ากิโลเมตร จึงเป็นอันดับ 3 ของโลก ทางรถไฟของจีนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มสายหลักใต้เหนือ 2. กลุ่มสายหลักตะวันออกตะวันตก เกร็ดข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายนปี ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา ทางรถไฟสายหลักสำคัญของจีนได้มีการปรับตัวเร็วให้สูงขึ้นกันใหญ่ 5...

สรุปหลักการใช้ Future Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น

สรุปหลักการใช้ Future Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น โครงสร้างประโยคของ Future Continuous Tense คือ Subject + will,shall + be + V.ing หลักการใช้ Future Continuous Tense มีดังนี้ 1. ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อแสดงว่าพอถึงเวลานั้นในอนาคต เหตุการณ์หรือการกระทำนั้นจะกำลังดำเนินอยู่ มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในอนาคต ตัวอย่างประโยคเช่น She will...

สรุปหลักการใช้ Past Continuous Tense

Past Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น รูปประโยค Past Continuous Tense มีดังนี้ Subject + was / were + v.ing ใช้กับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 1. เหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่ในอดีต และมีการบ่งบอกเวลาอย่างแน่นอน ตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้ เช่น He was reading that book at 9.00...

คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน กับครูพี่โอเว่น

คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน กับครูพี่โอเว่น House and Around the House ( บ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน มีมากกว่า 30 คำ ) 1. balcony แปลว่า : ระเบียงชั้นบน 2. driveway แปลว่า : ทางเดินหน้าบ้าน 3. chimney แปลว่า : ปล่องไฟ 4. porch แปลว่า :...