Saturday, January 16, 2021

คำศัพท์ครอบครัว (Family) ภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 คำ

Home เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ครอบครัว (Family) ภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ครอบครัว (Family) มากกว่า 50 คำ กับ ครูพี่โอเว่น

หมวดศัพท์ทั่วไปที่ควรรู้
1. mother
แปลว่า : มารดา
2. mom
แปลว่า : แม่
3. father
แปลว่า : บิดา
4. dad
แปลว่า : พ่อ
5. parents
แปลว่า : พ่อแม่
6. husband
แปลว่า : สามี
7. wife
แปลว่า : ภรรยา

หมวด ญาติทางฝ่ายพ่อ
8. paternal great grandfather
แปลว่า : ปู่ทวด
9. paternal great grandmother
แปลว่า : ย่าทวด
10. paternal grandfather
แปลว่า : ปู่
11. father’s mother
แปลว่า : ย่า
12. husband’s father
แปลว่า : พ่อสามี
13. husband’s mother
แปลว่า : แม่สามี
14. father’s elder brother
แปลว่า : ลุง
15. wife of father’s elder brother
แปลว่า : ป้าสะใภ้
16. father’s younger brother
แปลว่า : อาผู้ชาย
17.father’s younger brother’s wife
แปลว่า : อาสะใภ้
18. father’s sister
แปลว่า : ป้า หรือ อาหญิง
19. parternal aunt’s husband
แปลว่า : ลุงเขย หรือ อาเขย

หมวดญาติทางฝ่ายแม่
20. maternal grat grandfather
แปลว่า : ตาทวด
21. maternal grat grandmother
แปลว่า : ยายทวด
22. maternal grandfather
แปลว่า : ตา
23. maternal grandmother
แปลว่า : ยาย
24. wife’s father
แปลว่า : พ่อตา
25. wife’s mother
แปลว่า : แม่ยาย
26. mother’s brother
แปลว่า : ลุง หรือ น้าชาย
27. mother’s brother’s wife
แปลว่า : ป้าสะใภ้ / น้าสะใภ้
28. mother’s sister
แปลว่า : ป้า หรือ น้าผู้หญิง
29. husband of mother’s sister
แปลว่า : ลุงเขย หรือ น้าเขย

หมวดพี่น้อง
30. brother
แปลว่า : พี่น้อง (ผู้ชาย)
31. sister
แปลว่า : พี่น้อง (ผู้หญิง)
32. elder brother
แปลว่า : พี่ชาย
33. elder sister
แปลว่า : พี่สาว
34. younger brother
แปลว่า : น้องชาย
35. younger sister
แปลว่า : น้องสาว
36. maternal cousin
แปลว่า : ลูกพี่ลูกน้องต่างแซ่
37. paternal cousin
แปลว่า : ลูกพี่ลูกน้องแซ่เดียวกัน

หมวดลูกหลาน
38. children
แปลว่า : ลูก หรือ เด็กๆ
39. son
แปลว่า : ลูกขาย
40. daughter-in-law
แปลว่า : ลูกสะใภ้
41. daughter
แปลว่า : ลูกสาว
42. daughter’s husband
แปลว่า : ลูกเขย
43. great-grandson
แปลว่า : เหลน

เพิ่มเติมคำศัพท์
44. lover
แปลว่า : คนรัก
45. spouse
แปลว่า : คู่ครอง
46. fiance
แปลว่า : คู่หมั้นฝ่ายชาย
47. fiancee
แปลว่า : คู่หมั่นฝ่ายหญิง
48. relative
แปลว่า : ญาติ
49. clan
แปลว่า : วงศ์ตระกูล
50. ancestor
แปลว่า : บรรพบุรุษ
51. adopted father
แปลว่า : พ่อบุญธรรม
52. adopted mother
แปลว่า : แม่บุญธรรม
53. adopted son
แปลว่า : ลูกชายบุญธรรม
54. adopted daughter
แปลว่า : ลูกสาวบุญธรรม
55. stepfather
แปลว่า : พ่อเลี้ยง
56. stepmother
แปลว่า : แม่เลี้ยง

Recommend

50 เรื่องน่ารู้ในประเทศไทย (ตอนที่ 1)

Part 1 : 50 เรื่องน่ารู้ในประเทศไทย กับ ครูพี่โอเว่น ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทย เรามาลองอ่านกันสักหน่อยสิครับว่า 50 เรื่องในประเทศไทยเรารู้กันหมดหรือยัง ? 1. ประเทศไทยมีพื้นที่เท่าไหร่? ตอบ 513,115 ตารากิโลเมตร มีความใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออก รองจาก อินโดนีเซีย และ พม่า 2. บริเวณใดแคบสุดในประเทศไทย? ตอบ ตำบลคลองวาฬ...

การคมนาคม และการชลประทาน ของประเทศจีน

การคมนาคมและการชลประทานของประเทศจีน กับเหล่าซือเว่น 1. ทางรถไฟ ทางรถไฟเป็นการขนส่งที่สำคัญที่สุดของประเทศจีน เมื่อถึงตอนปลายปี ค.ศ. 2005 ระยะทางการขนส่งส่งของทางรถไฟมีความยาวถึง 7 หมื่นกว่ากิโลเมตร จึงเป็นอันดับ 3 ของโลก ทางรถไฟของจีนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มสายหลักใต้เหนือ 2. กลุ่มสายหลักตะวันออกตะวันตก เกร็ดข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายนปี ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา ทางรถไฟสายหลักสำคัญของจีนได้มีการปรับตัวเร็วให้สูงขึ้นกันใหญ่ 5...

สรุปหลักการใช้ Past Continuous Tense

Past Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น รูปประโยค Past Continuous Tense มีดังนี้ Subject + was / were + v.ing ใช้กับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 1. เหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่ในอดีต และมีการบ่งบอกเวลาอย่างแน่นอน ตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้ เช่น He was reading that book at 9.00...

การใช้ Future Simple Tense อย่างละเอียด

Future Simple Tense กับ ครูพี่โอเว่น รูปประโยคดังนี้ Subject + will / shall + verb Adverb of Time ที่ใช้ใน Tense นี้มีดังนี้ tomorrow แปลว่า : วันพรุ่งนี้ tonight แปลว่า : คืนนี้ next time แปลว่า : โอกาสหน้า next...