การใช้ Conditional Sentence หรือ If-clause แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

Conditional Sentence คือ ประโยคที่แสดงเงื่อนไขและมักจะใช้ If เชื่อมประโยค Clause
ส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งหลักๆได้ 2 แบบคือ
If-Clause = If…………………,……………….
main clause = ………………..if……………….

***สังเกตุง่ายๆเวลาเห็น , จะได้รู้ว่าเป็นแบบไหน***

การใช้ If-clause มีทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 คือ If+S+Present Simple,Present Simple
การใช้ : ใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับความเป็นจริงหรือปกติวิสัย
ตัวอย่างประโยคเช่น
If you heat water, it boils.
แปลว่า : ถ้าคุณต้มน้ำ น้ำก็จะเดือด
I can not drink alcohol if I have to drive.
แปลว่า : ฉันไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ถ้าฉันต้องขับรถ

แบบที่ 2 คือ If+S+Present Simple,S+Future Simple.
การใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน
ใช้กับเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Future)
ตัวอย่างประโยคเช่น
If I have enough money, I will go to America.
แปลว่า : ถ้าฉันมีเงิน ฉันจะไปประเทศอเมริกา

แบบที่ 3 คือ If+S+Past Simple,S+would/should/might/could+v
การใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง หรือเป็นจริงไม่ได้ในปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยคเช่น
If I knew her name, I would tell you.
แปลว่า : ถ้าฉันรู้ชื่อเธอ ฉันก็จะบอกคุณ (แต่จริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่รู้)

แบบที่ 4 คือ If+S+Past Perfect,S + would/should/could/might + have + v.3
การใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามความเป็นจริงในอดีต หรือไม่อาจเป็นจริงได้ในอดีต
ตัวอย่างประโยคเช่น
If you had worked harder, you would have passed your exam.
แปลว่า : ถ้าคุณขยันให้มากกว่านี้ คุณก็น่าจะสอบผ่าน (ที่จริงแล้วสอบตก)