คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความสามารถ ( capability) มีมากกว่า 90 คำ กับ ครูพี่โอเว่น

1. decision
แปลว่า : การตัดสินใจ
2. solve
แปลว่า : แก้ไข (ปัญหา)
3. argument
แปลว่า : ขอโต้แย้ง
4. suggestion
แปลว่า : ข้อเสนอแนะ
5. understand
แปลว่า : เข้าใจ
6. fluent
แปลว่า : คล่อง (การพูด)
7. brainwave
แปลว่า : ความคิดเฉียบแหลม
8. opinion
แปลว่า : ความคิดเห็น
9. good memory
แปลว่า : ความจำดี
10. bad memory
แปลว่า : ความจำไม่ดี
11. faith
แปลว่า : ความเชื่อมั่น
12. will
แปลว่า : ความตั้งใจ
13. memory power
แปลว่า : ความทรงจำ
14. confidence
แปลว่า : ความมั่นใจ
15. interest
แปลว่า : ความสนใจ
16. capability
แปลว่า : ความสามารถ
17. foresee
แปลว่า : คาดการณ์ล่วงหน้า
18. estimate
แปลว่า : คาดคะเน
19. guess
แปลว่า : คาดเดา
20. unexpected
แปลว่า : คาดไม่ถึง
21. hope
แปลว่า : ความหวัง
22. calculate
แปลว่า : คำนวณ
23. think
แปลว่า : คิด
24. easy
แปลว่า : ง่าย
25. true
แปลว่า : จริง
26. remember
แปลว่า : จำได้
27. imagination
แปลว่า : จินตนาการ
28. intelligence
แปลว่า : ฉลาด
29. clever
แปลว่า : ฉลาด
30. check
แปลว่า : ตรวจสอบ
31. make a resolution
แปลว่า : ตัดสินใจ
32. correct
แปลว่า : ถูกต้อง
33. be fooled
แปลว่า : ถูกหลอก
34. attitude
แปลว่า : ทัศนดติ
35. conjecture
แปลว่า : ทาย
36. simple
แปลว่า : ธรรมดา
37. abstract
แปลว่า : นามธรรม
38. concept
แปลว่า : แนวความคิด
39. resolution
แปลว่า : ปณิธาน
40. adjust
แปลว่า : ปรับปรุง
41. estimate
แปลว่า : ประมาณการ
42. careless
แปลว่า : ประมาท
43. evaluate
แปลว่า : ประเมินค่า
44. experiene
แปลว่า : ประเมินค่า
45. consult
แปลว่า : ปรึกษาหารือ
46. possible
แปลว่า : เป็นไปได้
47. impossible
แปลว่า : เป็นไปไม่ได้
48. aim
แปลว่า : เป้าหมาย
49.wrong
แปลว่า : ผิด
50. Plan
แปลว่า : แผนการ
51.lost hope
แปลว่า : ฝันค้าง
52. nightmare
แปลว่า : ฝันร้าย
53. talent
แปลว่า : พรสวรรค์
54. consider
แปลว่า : พิจารณา
55. prove
แปลว่า : พิสูจน์
56. dream
แปลว่า : เพ้อฝัน
57. confident
แปลว่า : มั่นใจ
58. good
แปลว่า : ไม่เลว
59. difficult
แปลว่า : ยาก
60. confirm
แปลว่า : ยืนยัน
61. diffirentiate
แปลว่า : แยกแยก
62. thorough
แปลว่า : รอบคอบ
63. be careful
แปลว่า : ระมัดระวัง
64. recall
แปลว่า : ระลึกถึง
65. know
แปลว่า : รู้
66. see through
แปลว่า : รู้ทัน
67. concrete
แปลว่า : รูปธรรม
68. give up on
แปลว่า : ละความตั้งใจ
69. give up on
แปลว่า : ล้มเลิก
70. hesitate
แปลว่า : ลังเล
71. forget
แปลว่า : ลืม
72. agile
แปลว่า : ว่องไว
73. conspire
แปลว่า : วางแผน
74. analyze
แปลว่า : วิเคราะห์
75. review
แปลว่า : วิจารย์
76. suspect
แปลว่า : สงสัย
78. intelligence
แปลว่า : สติปัญญา
79. sensibility
แปลว่า : สติสัมปชัญญะ
80. interest in
แปลว่า : สนใจ
81. suppose
แปลว่า : สมมุติ
82. create
แปลว่า : สร้างสรรค์
83. complicate
แปลว่า : สลับซับซ้อน
84. observe
แปลว่า : สังเกต
85. principle
แปลว่า : หลักการ
86. think of a way
แปลว่า : หาทาง
87. reason
แปลว่า : เหตุผล
88. agree
แปลว่า : เห็นด้วย
89. same
แปลว่า : เหมือนกัน
90. curious
แปลว่า : อยากรู้อยากเห็น
91. ideology
แปลว่า : อุดมการณ์
92. plot
แปลว่า : อุบาย
93. Idea
แปลว่า : ไอเดีย