Wednesday, October 21, 2020

คําศัพท์ครอบครัว ภาษาจีน คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

Home เรียนภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน คําศัพท์ครอบครัว ภาษาจีน คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ครอบครัว พร้อมคำอ่าน คำแปล

ศัพท์ครอบครัวภาษาจีน กับเหล่าซือเว่น เราลองดูกันเลยครับ
เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรียนภาษาคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าครอบครัวของเรา ภาษาจีนเราเรียกว่ายังไงบ้าง มาอ่านกันเลยครับทุกคน

คําศัพท์ครอบครัวภาษาจีน

ศัพท์คำที่ 1 父亲 fùqīn อ่านว่า ฟู่ชิน = พ่อ/บิดา
ตัวอย่างประโยคเช่น 父亲节 fùqīnjié อ่านว่า ฟู่ชินเจี๋ย = วันพ่อ

ศัพท์คำที่ 2爸爸 bàba อ่านว่า ป้าปา = พ่อ
ตัวอย่างประโยคเช่น 我爱爸爸.wǒ ài bàba อ่านว่า หว่ออ้ายป้าปา = ฉันรักพ่อ

ศัพท์คำที่ 3 母亲 mǔqīn อ่านว่า หมู่ชิน = แม่ /มารดา
ตัวอย่างประโยคเช่น 母亲节 mǔqīnjié อ่านว่า หมูชินเจี๋ย = วันแม่

ศัพท์คำที่ 4 妈妈 māma อ่านว่า มามา = แม่
ตัวอย่างประโยคเช่น 我爱妈妈. Wǒ ài mā mā อ่านว่า หว่ออ้ายมามา = ฉันรักแม่

ศัพท์คำที่ 5 兒子 ér zi อ่านว่า เอ๋อจื่อ = ลูกชาย

ศัพท์คำที่ 6 女儿 nǚ ér อ่านว่า นวี่เอ๋อ = ลูกสาว

ศัพท์คำที่ 7 哥哥 gēge อ่านว่า เกอเกอะ = พี่ชาย

ศัพท์คำที่ 8 姐姐 jiě jie อ่านว่า เจี่ยเจีย = พี่สาว

ศัพท์คำที่ 9 弟弟 dìdi อ่านว่า ตี้ติ = น้องชาย

ศัพท์คำที่10 妹妹 Mèimei อ่านว่า เม้ยเมย = น้องงสาว

ศัพท์คำที่ 11 爷爷 yéye อ่านว่า เย๋เย่ = ปู่

ศัพท์คำที่ 12 奶奶 nǎinai อ่านว่า หน่าย นาย = ย่า

ศัพท์คำที่ 13 外公 Wàigōng อ่านว่า ว่ายกง = ตา

ศัพท์คำที่ 14 外婆 Wàipó อ่านว่า ว่ายโป๋ = ยาย

ศัพท์คำที่ 15 伯伯 Bóbo อ่านว่า ปั๋วปั่ว = ลุง (ฝ่ายของพ่อ)

ศัพท์คำที่ 16 姑妈 Gūmā อ่านว่า กูมา = ป้า (ฝ่ายของพ่อ)

ศัพท์คำที่ 17 舅舅 Jiùjiu อ่านว่า จิ้วจิ่ว = ลุง (ฝ่ายทางแม่)

ศัพท์คำที่ 18 姨妈 yímā อ่าว่า อี๋มา = ป้า (ฝ่ายทางแม่)

*เพิ่มเติม* คําศัพท์ครอบครัวภาษาจีน คำศัพท์โซนฝั่งของพ่อครับ

爸爸的爸爸叫什么 ? bàba de bàba jiào shénme? พ่อของพ่อเรียกว่าอะไร?

爸爸的爸爸叫爷爷。 bàba de bàba jiào yéye 。 พ่อของพ่อเรียกว่า “ปู่”

“爷爷” yéye อ่านว่า เย๋เย่ = ปู่

爸爸的妈妈叫什么 ? bàba de māma jiào shénme? พ่อของแม่เรียกว่าอะไร?

爸爸的妈妈叫奶奶。 bàba de bàba jiào nǎinai 。 พ่อของแม่เรียกว่า “ย่า”

“奶奶” nǎinai อ่านว่า หน่าย นาย = ย่า

คําศัพท์ครอบครัวภาษาจีน ลุงกับป้า ฝ่ายทางพ่อ

伯伯 Bóbo อ่านว่า ปั๋วปั่ว = ลุง (ฝ่ายของพ่อ)

姑妈 Gūmā อ่านว่า กูมา = ป้า (ฝ่ายของพ่อ)

*เพิ่มเติม* คําศัพท์ครอบครัวภาษาจีน คำศัพท์โซนของแม่บ้างนะครับ

妈妈的爸爸叫什么 ? māma de bàba jiào shénme? แม่ของพ่อเรียกว่าอะไร?

妈妈的爸爸叫外公。 māma de bàba jiào Wàigōng. แม่ของพ่อเรียกว่า “ตา”

“外公” Wàigōng อ่านว่า ว่ายกง = ตา

妈妈的妈妈叫什么 ? māma de māma jiào shénme? แม่ของแม่เรียกว่าอะไร?

妈妈的妈妈叫外婆。 māma de māma jiào Wàipó。 แม่ของแม่เรียกว่า “ยาย”

“外婆” Wàipó อ่านว่า ว่ายโป๋ = ยาย

คําศัพท์ครอบครัวภาษาจีน ลุงกับป้า ฝ่ายทางแม่

舅舅 Jiùjiu อ่านว่า จิ้วจิ่ว = ลุง (ฝ่ายทางแม่)

姨妈 yímā อ่าว่า อี๋มา = ป้า (ฝ่ายทางแม่)

Recommend

การถามว่า พูดภาษา…ได้ไหม เป็น ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน

ประโยคสนทนาภาษาจีน “ภาษาแสนสนุก” กับเหล่าซือเว่น 快乐的语言Kuàilè de yǔyán ไคว้เล่อ เตอ หยี่เหยียน ภาษาแสนสนุก A : ตัวจีน 你会说日语吗 ? พินอิน Nǐ huì shuō rìyǔ ma? คำอ่าน หนี่ ฮุ้ย ซัว รื้ออวี่ มา แปลว่า คุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมคะ B...

การใช้คำว่า “หรือ” ภาษาจีน 还是 และ 或者

การใช้ คำว่า หรือ ของภาษาจีน มี 2 แบบ คือ 还是 และ 或者 กับเหล่าซือเว่น การใช้ คำว่า หรือ ของภาษาจีน มี 2 แบบ คือ 还是 และ 或者 ใช้ต่างกันยังไงนะ ลองดูจากประโยคตัวอย่าง...

การใช้ Pronoun คำสรรพนาม ภาษาอังกฤษ

การใช้ Pronoun คำสรรพนามภาษาอังกฤษ โดย ครูพี่โอเว่น Pronoun ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 1. Personal Pronouns คือ คำสรรพนามที่ใช้แทนนามบุรุษที่ 1,2 และ 3 นั้นเองครับ คือผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่เราพูดถึง Personal Pronouns แบ่งได้ 2 แบบหลักๆ คือ 1.1...

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ความรู้เกี่ยวกับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 1 – HSK6 กับเหล่าซือเว่น การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. การสอบข้อเขียน เราเรียกว่า HSK มีด้วยกันทั้งหมดถึง 6 ระดับด้วยกัน 2. การสอบพูด เราเรียนว่า HSKK มีด้วยกันทั้งหมดถึง 3 ระดับด้วยกัน ประโยชน์ของการสอบ HSK มีดังนี้ 1. เพื่อใช้รับนักศึกษาใหม่...