Thursday, August 6, 2020

คําศัพท์ครอบครัว ภาษาจีน คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

Home เรียนภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน คําศัพท์ครอบครัว ภาษาจีน คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ครอบครัว พร้อมคำอ่าน คำแปล

ศัพท์ครอบครัวภาษาจีน กับเหล่าซือเว่น เราลองดูกันเลยครับ
เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรียนภาษาคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าครอบครัวของเรา ภาษาจีนเราเรียกว่ายังไงบ้าง มาอ่านกันเลยครับทุกคน

คําศัพท์ครอบครัวภาษาจีน

ศัพท์คำที่ 1 父亲 fùqīn อ่านว่า ฟู่ชิน = พ่อ/บิดา
ตัวอย่างประโยคเช่น 父亲节 fùqīnjié อ่านว่า ฟู่ชินเจี๋ย = วันพ่อ

ศัพท์คำที่ 2爸爸 bàba อ่านว่า ป้าปา = พ่อ
ตัวอย่างประโยคเช่น 我爱爸爸.wǒ ài bàba อ่านว่า หว่ออ้ายป้าปา = ฉันรักพ่อ

ศัพท์คำที่ 3 母亲 mǔqīn อ่านว่า หมู่ชิน = แม่ /มารดา
ตัวอย่างประโยคเช่น 母亲节 mǔqīnjié อ่านว่า หมูชินเจี๋ย = วันแม่

ศัพท์คำที่ 4 妈妈 māma อ่านว่า มามา = แม่
ตัวอย่างประโยคเช่น 我爱妈妈. Wǒ ài mā mā อ่านว่า หว่ออ้ายมามา = ฉันรักแม่

ศัพท์คำที่ 5 兒子 ér zi อ่านว่า เอ๋อจื่อ = ลูกชาย

ศัพท์คำที่ 6 女儿 nǚ ér อ่านว่า นวี่เอ๋อ = ลูกสาว

ศัพท์คำที่ 7 哥哥 gēge อ่านว่า เกอเกอะ = พี่ชาย

ศัพท์คำที่ 8 姐姐 jiě jie อ่านว่า เจี่ยเจีย = พี่สาว

ศัพท์คำที่ 9 弟弟 dìdi อ่านว่า ตี้ติ = น้องชาย

ศัพท์คำที่10 妹妹 Mèimei อ่านว่า เม้ยเมย = น้องงสาว

ศัพท์คำที่ 11 爷爷 yéye อ่านว่า เย๋เย่ = ปู่

ศัพท์คำที่ 12 奶奶 nǎinai อ่านว่า หน่าย นาย = ย่า

ศัพท์คำที่ 13 外公 Wàigōng อ่านว่า ว่ายกง = ตา

ศัพท์คำที่ 14 外婆 Wàipó อ่านว่า ว่ายโป๋ = ยาย

ศัพท์คำที่ 15 伯伯 Bóbo อ่านว่า ปั๋วปั่ว = ลุง (ฝ่ายของพ่อ)

ศัพท์คำที่ 16 姑妈 Gūmā อ่านว่า กูมา = ป้า (ฝ่ายของพ่อ)

ศัพท์คำที่ 17 舅舅 Jiùjiu อ่านว่า จิ้วจิ่ว = ลุง (ฝ่ายทางแม่)

ศัพท์คำที่ 18 姨妈 yímā อ่าว่า อี๋มา = ป้า (ฝ่ายทางแม่)

*เพิ่มเติม* คําศัพท์ครอบครัวภาษาจีน คำศัพท์โซนฝั่งของพ่อครับ

爸爸的爸爸叫什么 ? bàba de bàba jiào shénme? พ่อของพ่อเรียกว่าอะไร?

爸爸的爸爸叫爷爷。 bàba de bàba jiào yéye 。 พ่อของพ่อเรียกว่า “ปู่”

“爷爷” yéye อ่านว่า เย๋เย่ = ปู่

爸爸的妈妈叫什么 ? bàba de māma jiào shénme? พ่อของแม่เรียกว่าอะไร?

爸爸的妈妈叫奶奶。 bàba de bàba jiào nǎinai 。 พ่อของแม่เรียกว่า “ย่า”

“奶奶” nǎinai อ่านว่า หน่าย นาย = ย่า

คําศัพท์ครอบครัวภาษาจีน ลุงกับป้า ฝ่ายทางพ่อ

伯伯 Bóbo อ่านว่า ปั๋วปั่ว = ลุง (ฝ่ายของพ่อ)

姑妈 Gūmā อ่านว่า กูมา = ป้า (ฝ่ายของพ่อ)

*เพิ่มเติม* คําศัพท์ครอบครัวภาษาจีน คำศัพท์โซนของแม่บ้างนะครับ

妈妈的爸爸叫什么 ? māma de bàba jiào shénme? แม่ของพ่อเรียกว่าอะไร?

妈妈的爸爸叫外公。 māma de bàba jiào Wàigōng. แม่ของพ่อเรียกว่า “ตา”

“外公” Wàigōng อ่านว่า ว่ายกง = ตา

妈妈的妈妈叫什么 ? māma de māma jiào shénme? แม่ของแม่เรียกว่าอะไร?

妈妈的妈妈叫外婆。 māma de māma jiào Wàipó。 แม่ของแม่เรียกว่า “ยาย”

“外婆” Wàipó อ่านว่า ว่ายโป๋ = ยาย

คําศัพท์ครอบครัวภาษาจีน ลุงกับป้า ฝ่ายทางแม่

舅舅 Jiùjiu อ่านว่า จิ้วจิ่ว = ลุง (ฝ่ายทางแม่)

姨妈 yímā อ่าว่า อี๋มา = ป้า (ฝ่ายทางแม่)

Recommend

คำศัพท์ อวัยวะร่างกาย ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับขนาดของรูปร่างและส่วนต่างๆ ของร่างกาย มากกว่า 50 คำ กับครูพี่เว่น Part 1 คำตรงข้ามจำง่ายๆบอกเลย เกี่ยวกับขนาดของรูปร่างและส่วนต่างๆ ของร่างกาย คำที่ 1 strong แปลว่า แข็งแรง คำที่ 2 weak แปลว่า อ่อนแอ คำที่ 3 skinny แปลว่า ผอม คำที่ 4 thin...

สำนวนและคำศัพท์สำหรับการสอบ TOEIC ออกทุกตัว แน่นอน กับครูพี่โอเว่น

สำนวนและคำศัพท์สำหรับการสอบ TOEIC กับครูพี่โอเว่น บอกเลยนะครับว่าออกทุกตัวออกทุกคำ มาอ่านกันเถอะ หมวดตัวอักษร A 1. agree on/upon แปลว่า : เห็นด้วยกับแผนการ 2. agree with แปลว่า : เห็นด้วยกับ 3. apply for แปลว่า : สมัคร 4. approve of แปลว่า : เห็นชอบด้วย 5. ask about แปลว่า :...

ลักษณะนามในภาษาจีน

การใช้ลักษณะนามในภาษาจีน กับ เหล่าซือเว่น คือ ลักษณะนามคือคำที่ใช้ประกอบคำนามของคน สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและบ่งบอกการกระทำ ลักษณะนามภาษาจีนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ลักษณะนามประกอบคำนาม เช่น ตัวจีน 一本书 พินอิน Yī běn shū แปลว่า หนังสือ 1 เล่ม ตัวจีน 三个人 พินอิน Sān gèrén แปลว่า คน 3...

สรุปหลักการใช้ Future Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น

สรุปหลักการใช้ Future Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น โครงสร้างประโยของ Future Perfect Tense คือ Subject + will,shall + have + V.3 หลักการใช้ Future Perfect Tense ใชแสดงการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะสิ้นสุดในอนาคตทั้งๆ ที่ขณะพูดเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นยังไม่เกิดขึ้นก็ตาม การกระทำหรือตอนนั้นอาจจะขาดตอน หรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ มี Adverb of Time...