คำศัพท์ภาษาจีน 30 คำ เกี่ยวกับ ธนาคาร (银行 Yínháng) กับเหล่าซือเว่น

คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับธนาคารเป็นภาษาจีน ลองศึกษาดูนะครับมีแต่ความรู้ดีๆ ทั้งนั้น

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 1
ตัวจีน 帐户
พินอิน zhànghù
แปลว่า บัญชี

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 2
ตัวจีน 开帐户
พินอิน kāizhànghù
แปลว่า เปิดบัญชี

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 3
ตัวจีน 账号
พินอิน zhànghào
แปลว่า เลขที่บัญชี

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 4
ตัวจีน 存钱
พินอิน cúnqián
แปลว่า ฝากเงิน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 5
ตัวจีน 储蓄
พินอิน chǔxù
แปลว่า ออมทรัพย์

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 6
ตัวจีน 储蓄存款
พินอิน chúxùcúnkuǎn
แปลว่า ฝากออมทรัพย์

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 7
ตัวจีน 储蓄账户
พินอิน chúxùzhànghù
แปลว่า บัญชีออมทรัพย์

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 8
ตัวจีน 定期存款
พินอิน dìngqīcúnkuǎn
แปลว่า ฝากประจำ

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 9
ตัวจีน 活期
พินอิน huóqī
แปลว่า กระแสรายวัน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 10
ตัวจีน 定期
พินอิน dìngqī
แปลว่า ประจำ

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 11
ตัวจีน 定期存款
พินอิน dìngqīcúnkuǎn
แปลว่า บัญชีเงินฝากประจำ

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 12
ตัวจีน 活期存款帐户
พินอิน huóqīcúnkuăn
แปลว่า บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 13
ตัวจีน 取钱
พินอิน qǔqián
แปลว่า ถอนเงิน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 14
ตัวจีน 零钱
พินอิน língqián
แปลว่า เงินย่อย

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 15
ตัวจีน 现金
พินอิน xiànjīn
แปลว่า เงินสด

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 16
ตัวจีน 利息
พินอิน lìxī
แปลว่า ดอกเบี้ย

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 17
ตัวจีน 纸币
พินอิน zhǐ bì
แปลว่า ธนบัตร

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 18
ตัวจีน 硬币
พินอิน yìngbì
แปลว่า เงินเหรียญ

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 19
ตัวจีน 换钱
พินอิน huànqián
แปลว่า แลกเปลี่ยนเงินตรา

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 20
ตัวจีน 汇率
พินอิน huìlǜ
แปลว่า อัตราแลกเปลี่ยน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 21
ตัวจีน 支票
พินอิน Zhīpiào
แปลว่า เช็คธนาคาร

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 22
ตัวจีน 付款人
พินอิน fùkuǎnrén
แปลว่า ผู้สั่งจ่าย

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 23
ตัวจีน 收款人
พินอิน shōukuǎnrén
แปลว่า ผู้รับเงิน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 24
ตัวจีน 现金支票
พินอิน xiànjīnzhīpiào
แปลว่า เช็คเงินสด

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 25
ตัวจีน 旅行支票
พินอิน lǚxíngzhīpiào
แปลว่า เช็คเดินทาง

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 26
ตัวจีน 转账支票
พินอิน zhuǎnzhàngzhīpiào
แปลว่า โอนเช็ค

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 27
ตัวจีน 银行手续费
พินอิน yínhángshǒuxùfèi
แปลว่า ค่าธรรมเนียมธนาคาร

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 28
ตัวจีน 贷款
พินอิน dàikuǎn
แปลว่า กู้เงิน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 29
ตัวจีน 确定
พินอิน quèdìng
แปลว่า ยืนยัน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 30
ตัวจีน 取消
พินอิน qǔxiāo
แปลว่า ยกเลิก