Thursday, June 17, 2021

ตัวเลข 1 ถึง 100 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน พินอิน

Home เรียนภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน ตัวเลข 1 ถึง 100 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน พินอิน

ตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษและภาษาจีน กับครูพี่เว่น

 คลิกอ่าน & ฟังเสียง >> การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 มีคำอ่าน พร้อมฟังเสียง

Part 1 : 1-100 ภาษาอังกฤษ

1. one
2. two
3. three
4. four
5. five
6. six
7. seven
8. eight
9. nine
10. ten
11. eleven
12. twelve
13. thirteen
14. fourteen
15. fifteen
16. sixteen
17. seventeen
18. eighteen
19. nineteen
20. twenty
21. twenty-one
22. twenty-two
23. twenty-three
24. twenty-four
25. twenty-five
26. twenty-six
27. twenty-seven
28. twenty-eight
29. twenty-nine
30. thirty
31. thirty-one
32. thirty-two
33. thirty-three
34. thirty-four
35. thirty-five
36. thirty-six
37. thirty-seven
38. thirty-eight
39. thirty-nine
40. forty
41. forty-one
42. forty-two
43. forty-three
44. forty-four
45. forty-five
46. forty-six
47. forty-seven
48. forty-eight
49. forty-nine
50. fifty
51. fifty-one
52. fifty-two
53. fifty-three
54. fifty-four
55. fifty-five
56. fifty-six
57. fifty-seven
58. fifty-eight
59. fifty-nine
60. sixty
61. sixty-one
62. sixty-two
63. sixty-three
64. sixty-four
65. sixty-five
66. sixty-six
67. sixty-seven
68. sixty-eight
69. sixty-nine
70. seventy
71. seventy-one
72. seventy-two
73. seventy-three
74. seventy-four
75. seventy-five
76. seventy-six
77. seventy-seven
78. seventy-eight
79. seventy-nine
80. eighty
81. eighty-one
82. eighty-two
83. eighty-three
84. eighty-four
85. eighty-five
86. eighty-six
87. eighty-seven
88. eighty-eight
89. eighty-nine
90. ninety
91. ninety-one
92. ninety-two
93. ninety-three
94. ninety-four
95. ninety-five
96. ninety-six
97. ninety-seven
98. ninety-eight
99. ninety-nine
100. one hundred

 คลิกอ่าน & ฟังเสียง >> การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 มีคำอ่าน พร้อมฟังเสียง

Part 2 : 1-100 ภาษาจีน

1. ตัวจีน 一 พินอิน Yī
2. ตัวจีน 二 พินอิน Èr
3. ตัวจีน 三 พินอิน Sān
4. ตัวจีน 四 พินอิน Sì
5. ตัวจีน 五 พินอิน Wǔ
6. ตัวจีน 六 พินอิน Liù
7. ตัวจีน 七 พินอิน Qī
8. ตัวจีน 八 พินอิน Bā
9. ตัวจีน 九 พินอิน Jiǔ
10. ตัวจีน 十 พินอิน Shí
11. ตัวจีน十一 พินอิน Shí yī
12. ตัวจีน 十二 พินอิน Shí èr
13. ตัวจีน 十三 พินอิน Shí sān
14. ตัวจีน 十四 พินอิน Shí sì
15. ตัวจีน 十五 พินอิน Shí wǔ
16. ตัวจีน 十六 พินอิน Shí liù
17. ตัวจีน 十七 พินอิน Shí qī
18. ตัวจีน 十八 พินอิน Shí bā
19. ตัวจีน十九 พินอิน Shí jiǔ
20. ตัวจีน 二十 พินอิน Èr shí
21. ตัวจีน 二十一 พินอิน Èr shí yī
22. ตัวจีน 二十二 พินอิน Èr shí èr
23. ตัวจีน 二十三 พินอิน Èr shí sān
24. ตัวจีน 二十四 พินอิน Èr shí sì
25. ตัวจีน 二十五 พินอิน Èr shí wǔ
26. ตัวจีน 二十六 พินอิน Èr shí liù
27. ตัวจีน 二十七 พินอิน Èr shí qī
28. ตัวจีน 二十八 พินอิน Èr shí bā
29. ตัวจีน 二十九 พินอิน Èr shí jiǔ
30. ตัวจีน 三十 พินอิน Sān shí
31. ตัวจีน 三十一 พินอิน Sān shí yī
32. ตัวจีน 三十二 พินอิน Sān shí èr
33. ตัวจีน 三十三 พินอิน Sān shí sān
34. ตัวจีน 三十四 พินอิน Sān shí sì
35. ตัวจีน 三十五 พินอิน Sān shí wǔ
36. ตัวจีน 三十六 พินอิน Sān shí liù
37. ตัวจีน 三十七 พินอิน Sān shí qī
38. ตัวจีน 三十八 พินอิน Sān shí bā
39. ตัวจีน 三十九 พินอิน Sān shí jiǔ
40. ตัวจีน 四十 พินอิน Sì shí
41. ตัวจีน 四十一 พินอิน Sì shí yī
42. ตัวจีน 四十二 พินอิน Sì shí èr
43. ตัวจีน 四十三 พินอิน Sì shí sān
44. ตัวจีน 四十四 พินอิน Sì shí sì
45. ตัวจีน 四十五 พินอิน Sì shí wǔ
46. ตัวจีน 四十六 พินอิน Sì shí liù
47. ตัวจีน 四十七 พินอิน Sì shí qī
48. ตัวจีน 四十八 พินอิน Sì shí bā
49. ตัวจีน 四十九 พินอิน Sì shí jiǔ
50. ตัวจีน 五十 พินอิน Wǔ shí
51. ตัวจีน 五十一 พินอิน Wǔ shí yī
52. ตัวจีน 五十二 พินอิน Wǔ shí èr
53. ตัวจีน 五十三 พินอิน Wǔ shí sān
54. ตัวจีน 五十四 พินอิน Wǔ shí sì
55. ตัวจีน 五十五 พินอิน Wǔ shí wǔ
56. ตัวจีน 五十六 พินอิน Wǔ shí liù
57. ตัวจีน 五十七 พินอิน Wǔ shí qī
58. ตัวจีน 五十八 พินอิน Wǔ shí bā
59. ตัวจีน 五十九 พินอิน Wǔ shí jiǔ
60. ตัวจีน 六十 พินอิน Liù shí
61. ตัวจีน 六十一 พินอิน Liù shí yī
62. ตัวจีน 六十二 พินอิน Liù shí èr
63. ตัวจีน 六十三 พินอิน Liù shí sān
64. ตัวจีน 六十四 พินอิน Liù shí sì
65. ตัวจีน 六十五 พินอิน Liù shí wǔ
66. ตัวจีน 六十六 พินอิน Liù shí liù
67. ตัวจีน 六十七 พินอิน Liù shí qī
68. ตัวจีน 六十八 พินอิน Liù shí bā
69. ตัวจีน 六十九 พินอิน Liù shí jiǔ
70. ตัวจีน 七十 พินอิน Qī shí
71. ตัวจีน 七十一 พินอิน Qī shí yī
72. ตัวจีน 七十二 พินอิน Qī shí èr
73. ตัวจีน 七十三 พินอิน Qī shí sān
74. ตัวจีน 七十四 พินอิน Qī shí sì
75. ตัวจีน 七十五 พินอิน Qī shí wǔ
76. ตัวจีน 七十六 พินอิน Qī shí liù
77. ตัวจีน 七十七 พินอิน Qī shí qī
78. ตัวจีน 七十八 พินอิน Qī shí bā
79. ตัวจีน 七十九 พินอิน Qī shí jiǔ
80. ตัวจีน 八十 พินอิน Bā shí
81. ตัวจีน 八十一 พินอิน Bā shí yī
82. ตัวจีน 八十二 พินอิน Bā shí èr
83. ตัวจีน 八十三 พินอิน Bā shí sān
84. ตัวจีน 八十四 พินอิน Bā shí sì
85. ตัวจีน 八十五 พินอิน Bā shí wǔ
86. ตัวจีน 八十六 พินอิน Bā shí liù
87. ตัวจีน 八十七 พินอิน Bā shí qī
88. ตัวจีน 八十八 พินอิน Bā shí bā
89. ตัวจีน 八十九 พินอิน Bā shí jiǔ
90. ตัวจีน 九十 พินอิน Jiǔ shí
91. ตัวจีน 九十一 พินอิน Jiǔ shí yī
92. ตัวจีน 九十二 พินอิน Jiǔ shí èr
93. ตัวจีน 九十三 พินอิน Jiǔ shí sān
94. ตัวจีน 九十四 พินอิน Jiǔ shí sì
95. ตัวจีน 九十五 พินอิน Jiǔ shí wǔ
96. ตัวจีน 九十六 พินอิน Jiǔ shí liù
97. ตัวจีน 九十七 พินอิน Jiǔ shí qī
98. ตัวจีน 九十八 พินอิน Jiǔ shí bā
99. ตัวจีน 九十九 พินอิน Jiǔ shí jiǔ
100. ตัวจีน 一百 พินอิน Yì bǎi

 คลิกอ่าน & ฟังเสียง >> การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 มีคำอ่าน พร้อมฟังเสียง

Recommend

คำศัพท์ อวัยวะร่างกาย ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับขนาดของรูปร่างและส่วนต่างๆ ของร่างกาย มากกว่า 50 คำ กับครูพี่เว่น Part 1 คำตรงข้ามจำง่ายๆบอกเลย เกี่ยวกับขนาดของรูปร่างและส่วนต่างๆ ของร่างกาย คำที่ 1 strong แปลว่า แข็งแรง คำที่ 2 weak แปลว่า อ่อนแอ คำที่ 3 skinny แปลว่า ผอม คำที่ 4 thin...

การใช้ 就 Jiù กับ 才cái เร็ว เช้า ช้า สาย

การใช้ 就 Jiù กับ 才cái กับเหล่าซือเว่น 1.การใช้ 就 Jiù แปลว่า ก็ / เร็ว / เช้า 2. การใช้ 才cái แปลว่า เพิ่งจะ /ช้า/สาย การเรียนเรื่อง การใช้ 就 Jiù กับ 才cái กับเหล่าซือเว่น เป็นการเน้นเวลาละการดูเวลาเป็นของการใช้ภาษาจีนนั้นเองครับ...

คำศัพท์ครอบครัว (Family) ภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ครอบครัว (Family) มากกว่า 50 คำ กับ ครูพี่โอเว่น หมวดศัพท์ทั่วไปที่ควรรู้ 1. mother แปลว่า : มารดา 2. mom แปลว่า : แม่ 3. father แปลว่า : บิดา 4. dad แปลว่า : พ่อ 5. parents แปลว่า : พ่อแม่ 6....

วิธีคิด ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ต่อวัน

ต้องกินโปรตีนวันละเท่าไร? วิธีคิดคำนวณปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ต่อวัน ประมาณ 1.8 ถึง 3 กรัม ต่อน้ำหนักตัวที่เป็น lean mass (ลีน แมส) 1 กิโลกรัม lean mass คือ น้ำหนักตัว ลบด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body fat percent) ตัวอย่างการคิดคำนวณ lean mass น้ำหนักตัว 100...