Wednesday, May 27, 2020

คำศัพท์ภาษาจีน เตรียมสอบ HSK1 ออกสอบชัวร์!

Home เรียนภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน เตรียมสอบ HSK1 ออกสอบชัวร์!

คำศัพท์ภาษาจีนสำหรับเตรียมตัวสอบ HSK1 จำนวนคำศัพท์ 50 คำ เน้นๆ ออกสอบแน่ๆ โดย เหล่าซือโอเว่น

มีคำศัพท์ภาษาจีนแค่ 50 เอง เราต้องอ่านแล้วก็จำให้ได้นะครับ รับรองสอบ HSK 1 ผ่านแน่นอน เราลองมาดูกันนะว่ามีคำไรบ้าง เริ่ม !

คำศัพท์จีนที่ 1 杯子
พินอิน bēizi
แปลว่า ถ้วย, แก้ว

คำศัพท์จีนที่ 2 北京
พินอิน Běijīng
แปลว่า ปักกิ่ง ( เมืองหลวงของประเทศจีน )

คำศัพท์จีนที่ 3 本
พินอิน běn
แปลว่า เล่ม (ลักษณนาม)

คำศัพท์จีนที่ 4 菜
พินอิน cài
แปลว่า ผัก

คำศัพท์จีนที่ 5 茶
พินอิน chá
แปลว่า น้ำาชา, ใบชา

คำศัพท์จีนที่ 6 吃
พินอิน chī
แปลว่า กิน

คำศัพท์จีนที่ 7 出租车
พินอิน chūzūchē
แปลว่า รถแท็กซี่

คำศัพท์จีนที่ 8 打电话
พินอิน dǎ diànhuà
แปลว่า โทรศัพท์

คำศัพท์จีนที่ 9 电脑
พินอิน diànnǎo
แปลว่า คอมพิวเตอร์

คำศัพท์จีนที่ 10 电视
พินอิน diànshì
แปลว่า โทรทัศน์

คำศัพท์จีนที่ 11 电影
พินอิน diànyǐng
แปลว่า ภาพยนตร์

คำศัพท์จีนที่ 12 东西
พินอิน dōngxi
แปลว่า สิ่งของ

คำศัพท์จีนที่ 13 都
พินอิน dōu
แปลว่า ทุกคน, ทั้งหมด, ล้วน

คำศัพท์จีนที่ 14 读
พินอิน dú
แปลว่า อ่าน

คำศัพท์จีนที่ 15 多少
พินอิน duōshao
แปลว่า เท่าไหร่

คำศัพท์จีนที่ 16 儿子
พินอิน érzi
แปลว่า ลูกชาย

คำศัพท์จีนที่ 17 饭店
พินอิน fàndiàn
แปลว่า ร้านอาหาร, โรงแรม

คำศัพท์จีนที่ 18 飞机
พินอิน fēijī
แปลว่า เครื่องบิน

คำศัพท์จีนที่ 19 分钟
พินอิน fēnzhōng
แปลว่า นาที

คำศัพท์จีนที่ 20 高兴
พินอิน gāoxìng
แปลว่า ดีใจ

คำศัพท์จีนที่ 21 个
พินอิน gè
แปลว่า คน, อัน (ลักษณนาม)

คำศัพท์จีนที่ 22 工作
พินอิน gōngzuò
แปลว่า งาน

คำศัพท์จีนที่ 23 汉语
พินอิน Hànyǔ
แปลว่า ภาษาจีน

คำศัพท์จีนที่ 24 好
พินอิน hǎo
แปลว่า ดี

คำศัพท์จีนที่ 25 号
พินอิน hào
แปลว่า วันที่,เลข

ศัพท์สอบ HSK1 50 คำออกแน่ๆ กับ เหล่าซือโอเว่น

คำศัพท์จีนที่ 26 喝
พินอิน hē
แปลว่า ดื่ม

คำศัพท์จีนที่ 27 和
พินอิน hé
แปลว่า และ

คำศัพท์จีนที่ 28 很
พินอิน hěn
แปลว่า มาก

คำศัพท์จีนที่ 29 后面
พินอิน hòumiàn
แปลว่า ด้านหลัง

คำศัพท์จีนที่ 30 回
พินอิน huí
แปลว่า กลับ

คำศัพท์จีนที่ 31 会
พินอิน huì
แปลว่า เป็น, สามารถ

คำศัพท์จีนที่ 32 几
พินอิน jǐ
แปลว่า กี่, เท่าไหร่ (ที่ไม่เกิน 10)

คำศัพท์จีนที่ 33 家
พินอิน jiā
แปลว่า บ้าน, ครอบครัว

คำศัพท์จีนที่ 34 商店
พินอิน shāngdiàn
แปลว่า ร้านค้า

คำศัพท์จีนที่ 35 上
พินอิน shàng
แปลว่า ด้านบน

คำศัพท์จีนที่ 36 上午
พินอิน shàngwǔ
แปลว่า ช่วงเช้า

คำศัพท์จีนที่ 37 少
พินอิน shǎo
แปลว่า น้อย

คำศัพท์จีนที่ 38 谁
พินอิน shéi
แปลว่า ใคร

คำศัพท์จีนที่ 39 什么
พินอิน shénme
แปลว่า อะไร

คำศัพท์จีนที่ 40 时候
พินอิน shíhou
แปลว่า ตอนที่

คำศัพท์จีนที่ 41 是
พินอิน shì
แปลว่า เป็น, คือ

คำศัพท์จีนที่ 42 书
พินอิน shū
แปลว่า หนังสือ

คำศัพท์จีนที่ 43 水
พินอิน shuǐ
แปลว่า น้ำา

คำศัพท์จีนที่ 44 水果
พินอิน shuǐguǒ
แปลว่า ผลไม้

คำศัพท์จีนที่ 45 睡觉
พินอิน shujìiào
แปลว่า นอน, หลับ

คำศัพท์จีนที่ 46 说
พินอิน shuō
แปลว่า พูด

คำศัพท์จีนที่ 47 说话
พินอิน shuōhuà
แปลว่า พูดคุย

คำศัพท์จีนที่ 48 岁
พินอิน suì
แปลว่า ปี (ใช้ในการแสดงอายุ)

คำศัพท์จีนที่ 49 他
พินอิน tā
แปลว่า เขา (ผู้ชาย)

คำศัพท์จีนที่ 50 她
พินอิน tā
แปลว่า เขา (ผู้หญิง)

Recommend

คำเชื่อม ภาษาจีน การใช้ 因为…所以…

คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为...所以... กับเหล่าซือเว่น การใช้ 因为.....,所以..... yīnwèi.... ,suǒyǐ... แปล = เพราะว่า............ดังนั้น.........… คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为...所以.... จะต้องเอาเหตุขึ้นก่อนละตามด้วยผลนั้นเองครับ เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเถอะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为...所以 กับเหล่าซือเว่น เช่น ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่ 1 因为下雨, 所以我没来。 Yīnwèi xiàyǔ, suǒyǐ Wǒ méi lái. แปลว่า เพราะว่าฝนตก...

9 สิ่ง ในแผ่นดินอันงดงามของประเทศจีน

9 สิ่ง ในแผ่นดินอันงดงามของประเทศจีน กับ เหล่าซือเว่น 1. เทือกเขาหิมาลัย เนื้อหา : เทือกเขาหิมาลัยอยู่ทางตอนใต้ของที่ราบสูง ชิงไห่ - ธิเบต มีลักษณะโดยเป็นแนวทางจากทิศตะวันตกไปถึงทิศตะวันออก มีความยาว 2,450 กิโลเมตรจากใต้ถึง เหนือกว้างประมาณ 200-300 กิโลเมตร โดยเฉลี่ยอยู่เหนือระดับดำ 6,200 กิโลเมตร เพิ่มเติมความรู้ เนื้อหา : คำว่า "หิมาลัย"...

คำอุทาน ในภาษาจีน มีกี่แบบ อะไรบ้าง ตัวอย่าง

คำอุทาน ภาษาจีน กับเหล่าซือเว่น 叹词:表示呼唤,应答或强烈感情的词汉语常见叹词如下表: คำอุทาน คือ คำที่เปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงการเรียก ตอบรับ หรือ ความรู้สึกทางอารมณ์ คำอุทานในภาษาจีนที่พบเห็นบ่อย ประมาณ 14 คำ มีดังนี้ ลองอ่านกันเลยนะครับ คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 1 ตัวจีน 嗬 พินอิน Hē ความหมาย ประหลาดใจ ทึ่ง คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ โอ้โฮ ตัวอย่างประโยคเช่น ตัวจีน 嗬!...

คําทักทาย อาเซียน ภาษา ท่าทาง ข้อมูลเมืองหลวง

คำทักทายประจำชาติ ในประชาคมอาเซียน กับครูพี่เว่น มีด้วยกัน 10 ประเทศ คำทักทายประจำชาติ เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศในอาเซียนอีกด้วย ทั้งภาษา วัฒนธรรม การต่างกาย แต่วันนี้เราจะมาโฟกัสไปที่เรื่องของภาษา คือ คำทักทายประจำชาติ อยากทราบว่ามีไรกันบ้างแล้วสินะ งั้นเรามาอ่านกันเถอะ ตอนที่ 1 : คำทักทายประจำชาติ (การแสดงออกทางกายเวลาเจอกัน) 1. ประเทศไทย “ใช้การไหว้” (เป็นการแสงออกทางกายเวลาเจอกัน) 2. มาเลเซีย “ผู้ชายจับมือกัน...