Sunday, September 27, 2020

การอ่าน พินอิน ภาษาจีน

Home เรียนภาษาจีน การอ่าน พินอิน ภาษาจีน

พินอิน กับเหล่าซือเว่น

ตัวอักษรจีนนั้นไม่สามารถมีเสียงด้วยตัวของมันเองมันจึงมีสัทอักษรจีน หรือที่เราเรียกกันว่า “พินอิน” เกิดขึ้นนั้นเองครับ เรามาศึกษากันเลยดีกว่า น่าเรียนมากๆ สำหรับพื้นฐานภาษาจีนเลยครับ

เนื้อหาการศึกษา “พินอิน” แบ่งได้เป็น 3 ส่วนนะครับ ดังนี้

1. 声母 Shēngmǔ พยัญชนะ
2. 韵母 Yùnmǔ สระ
3. 声调 Shēngdiào วรรณยุกต์

1. 声母 Shēngmǔ พยัญชนะ มี 23 ตัว
b = ปอ
p = พอ
m = มอ
f = ฟอ
d = เตอ
t = เทอ
n = เนอ
l = เลอ
g = เกอ
k = เคอ
h = เฮอ
j = จี
q = ชี
x = ซี
zh = จรือ
ch = ชรือ
sh = ซรือ
r = รือ
z = จือ
c = ชือ
s = ซือ
y = อี
w = อู

2. 韵母 Yùnmǔ สระ มี 38 ตัว
1. สระเดี่ยว แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1.1 สระเดี่ยวในรูปง่าย 6 ตัว ดังนี้
a = อา
o = โอ
e = เออ
i = อี
u = อู
ü = อวี
1.2 สระเดี่่ยวพิเศษ 3 ตัว
-i = รือ / อือ
e = เอ
er = เออร์
2.สระผสม แบ่งเป็น 2 อย่าง
2.1 สระผสม 13 ตัว
ai = อาย
ei = เอ
ao = เอา
ou = โอว
ia = เอีย
ie = เย
iao = เอียว
iou (iu) = อิว
ua = วา
uo = โว
uai = วาย
uei (ui) = วุย
üe = เยว์
2.2 สระผสมนาสิก 16
an = อัน
en = เอน
ang = อัง
eng = เอิง
ong = โอง
ian = เอียน
in = อิน
iang = เอียง
ing = อิง
iong = โยง
uan = วัน
uen (un) = เวิน
uang = วัง
ueng = เวิง
üan = ยวน
ü = ยุน

3. 声调 Shēngdiào วรรณยุกต์
มีทั้งหมด 4 เสียงละเสียงสุดท้ายคือ เสียงเบา ไม่มีวรรณยุกต์
เสียงที่ 1 –
เสียงสามัญ
เสียงที่ 2 /
เสียงจัตว่า
เสียงที่ 3 \/
เสียงเอก
เสียงที่ 4 \
เสียงโท

Recommend

คำศัพท์ครอบครัว (Family) ภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ครอบครัว (Family) มากกว่า 50 คำ กับ ครูพี่โอเว่น หมวดศัพท์ทั่วไปที่ควรรู้ 1. mother แปลว่า : มารดา 2. mom แปลว่า : แม่ 3. father แปลว่า : บิดา 4. dad แปลว่า : พ่อ 5. parents แปลว่า : พ่อแม่ 6....

ความรู้เกี่ยวกับ 3R Reduce Reuse Recycle

ความรู้เกี่ยวกับ 3R Reduce Reuse Recycle กับครูพี่โอเว่น กระบวนการดีๆ ช่วยประหยัดพลังงานของโลก นั้นก็คือการพูดถึงหลัก 3R ซึ่งย่อมาจาก Reduce Reuse Recycle นั้นเอง ความรู้เกี่ยวกับ 3R Reduce Reuse Recycle กับครูพี่โอเว่น 1. Reduce แปลว่า ลดลง ความหมายเชิง 3R ก็คือ...

คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ร่างกาย 身体 (Shēntǐ)

คำศัพท์ภาษาจีน 35 คำ เกี่ยวกับร่างกาย (身体 Shēntǐ) กับเหล่าซือเว่น คำศัพท์ภาษาจีน 35 คำ เกี่ยวกับร่างกาย จะบอกคุณทุกส่วนของร่างกายเป็นภาษาจีน ลองอ่านได้เลยครับ คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 1 ตัวจีน 头 พินอิน tóu แปลว่า ศรีษะ คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 2 ตัวจีน 头发 พินอิน tóufà แปลว่า เส้นผม คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 3 ตัวจีน 前额 พินอิน qián é แปลว่า...

การอ่าน พินอิน ภาษาจีน

พินอิน กับเหล่าซือเว่น ตัวอักษรจีนนั้นไม่สามารถมีเสียงด้วยตัวของมันเองมันจึงมีสัทอักษรจีน หรือที่เราเรียกกันว่า "พินอิน" เกิดขึ้นนั้นเองครับ เรามาศึกษากันเลยดีกว่า น่าเรียนมากๆ สำหรับพื้นฐานภาษาจีนเลยครับ เนื้อหาการศึกษา "พินอิน" แบ่งได้เป็น 3 ส่วนนะครับ ดังนี้ 1. 声母 Shēngmǔ พยัญชนะ 2. 韵母 Yùnmǔ สระ 3. 声调 Shēngdiào วรรณยุกต์ 1. 声母 Shēngmǔ...