Sunday, September 27, 2020

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

Home เรียนภาษาจีน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ความรู้เกี่ยวกับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 1 – HSK6 กับเหล่าซือเว่น

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. การสอบข้อเขียน เราเรียกว่า HSK มีด้วยกันทั้งหมดถึง 6 ระดับด้วยกัน
2. การสอบพูด เราเรียนว่า HSKK มีด้วยกันทั้งหมดถึง 3 ระดับด้วยกัน

ประโยชน์ของการสอบ HSK มีดังนี้
1. เพื่อใช้รับนักศึกษาใหม่ ใช้แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ และยกเว้นการเรียน
2. เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง
3. เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด
4. เพื่อสถานศึกษาใช้วัดมาตรฐานการสอนของสถาบันตัวเอง
5. เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนในระดับอุดมศึกษา

มาดูอันที่ 1 กันก่อนคือการสอบข้อเขียน ที่เราเรียกกันว่า HSK มีทั้งหมด 6 ระดับดังนี้

1. ระดับที่ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ ต้องมีคำศัพท์ในหัวแล้วอย่างน้อย 150 คำ รับประกันสอบผ่านแน่นอน
ระดับที่ 1 มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น การฟังคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ การอ่านคะแนนเต็ม 100คะแนน = 200 คะแนน ที่สำคัญต้องผ่าน 120 คะแนน ถึงจะผ่านมาตราฐานการสอบ HSK ระดับ 1 คะแนน HSK อยู่ได้ 2 ปีนับจากวันที่ประกาศผลว่าสอบผ่าน

เนื้อหาข้อสอบ
1. การฟัง มี 20 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เท่ากับ 100 คะแนน
2. การอ่าน มี 20 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เท่ากับ 100 คะแนน
รวมทั้งหมด 40 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 35 นาที รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 40 นาที
2. ระดับที่ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆในชีวิตประจำวัน ต้องมีคำศัพท์ในหัวแล้วอย่างน้อย 300 คำ รับประกันสอบผ่านแน่นอน

ระดับที่ 2 มีข้อสอบทั้งหมด 60 ข้อ แบ่งออกเป็น การฟังคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ การอ่านคะแนนเต็ม 100 คะแนน = 200 คะแนน ที่สำคัญต้องผ่าน 120 คะแนน ถึงจะผ่านมาตราฐานการสอบ HSK ระดับ 2 คะแนน HSK อยู่ได้ 2 ปีนับจากวันที่ประกาศผลว่าสอบผ่าน

เนื้อหาข้อสอบ
1. การฟัง มี 35 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 25 นาที เท่ากับ 100 คะแนน
2. การอ่าน มี 25 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เท่ากับ 100 คะแนน
รวมทั้งหมด 60 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 50 นาที รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 55 นาที
3. ระดับที่ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น ต้องมีคำศัพท์ในหัวแล้วอย่างน้อย 600 คำ รับประกันสอบผ่านแน่นอน

ระดับที่ 3 มีข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ แบ่งออกเป็น การฟังคะแนนเต็ม 100 คะแนน การอ่านคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ การเขียนคะแนนเต็ม 100 คะแนน = 300 คะแนน ที่สำคัญต้องผ่าน 180 คะแนน ถึงจะผ่านมาตราฐานการสอบ HSK ระดับ 3 คะแนน HSK อยู่ได้ 2 ปีนับจากวันที่ประกาศผลว่าสอบผ่าน

เนื้อหาข้อสอบ
1. การฟัง มี 40 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 35 นาที เท่ากับ 100 คะแนน
2. การอ่าน มี 30 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 25 นาที เท่ากับ 100 คะแนน
3. การเขียน มี 10 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เท่ากับ 100 คะแนน
รวมทั้งหมด 80 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 85 นาที รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 90 นาที

4. ระดับที่ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว ต้องมีคำศัพท์ในหัวแล้วอย่างน้อย 1200 คำ รับประกันสอบผ่านแน่นอน
ระดับที่ 4 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น การฟังคะแนนเต็ม 100 คะแนน การอ่านคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ การเขียนคะแนนเต็ม 100 คะแนน = 300 คะแนน ที่สำคัญต้องผ่าน 180 คะแนน ถึงจะผ่านมาตราฐานการสอบ HSK ระดับ 4 คะแนน HSK อยู่ได้ 2 ปีนับจากวันที่ประกาศผลว่าสอบผ่าน

เนื้อหาข้อสอบ
1. การฟัง มี 45 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เท่ากับ 100คะแนน
2. การอ่าน มี 40 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 35 นาที เท่ากับ 100 คะแนน
3. การเขียน มี 15 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 25 นาที เท่ากับ 100 คะแนน
รวมทั้งหมด 100 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 100 นาที รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 105 นาที
5. ระดับที่ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ ต้องมีคำศัพท์ในหัวแล้วอย่างน้อย 2500 คำ รับประกันสอบผ่านแน่นอน

ระดับที่ 5 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น การฟังคะแนนเต็ม 100 คะแนน การอ่านคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ การเขียนคะแนนเต็ม 100 คะแนน = 300 คะแนน ที่สำคัญต้องผ่าน 180 คะแนน ถึงจะผ่านมาตราฐานการสอบ HSK ระดับ 5 คะแนน HSK อยู่ได้ 2 ปีนับจากวันที่ประกาศผลว่าสอบผ่าน

เนื้อหาข้อสอบ
1. การฟัง มี 45 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เท่ากับ 100 คะแนน
2. การอ่านเ มี 45 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 40 นาที เท่ากับ 100 คะแนน
3. การเขียน มี 10 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 40 นาที เท่ากับ 100 คะแนน
รวมทั้งหมด 100 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 120 นาที รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 125 นาที

6. ระดับที่ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ต้องมีคำศัพท์ในหัวแล้วอย่างน้อย 5000 คำ รับประกันสอบผ่านแน่นอน
ระดับที่ 6 มีข้อสอบทั้งหมด 101 ข้อ แบ่งออกเป็น การฟังคะแนนเต็ม 100 คะแนน การอ่านคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ การเขียนคะแนนเต็ม 100 คะแนน = 300 คะแนน ที่สำคัญต้องผ่าน 180 คะแนน ถึงจะผ่านมาตราฐานการสอบ HSK ระดับ 6 คะแนน HSK อยู่ได้ 2 ปีนับจากวันที่ประกาศผลว่าสอบผ่าน

เนื้อหาข้อสอบ
1. การฟังเข้าใจ มี 50 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 35 นาที เท่ากับ 100 คะแนน
2. การอ่าน มี 50 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที เท่ากับ 100 คะแนน
3. การเขียน มี 1 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที เท่ากับ 100 คะแนน
รวมทั้งหมด 101 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 135 นาที รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 140 นาที

การสมัครสอบติดต่อสมัครโดยตรงที่ เพจ เรียนจีน อังกฤษ 中文 – 英语 @chinese.english.owen
สามารถสมัครเรียนโดยตรงกับ เหล่าซือเว่น ที่ เพจ เรียนจีน อังกฤษ 中文 – 英语 @chinese.english.owen
คอร์สที่สอนมี 3 ระดับคือ สอนระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 เท่านั้น
ติดต่อสมัครสอบและสมัครเรียนที่ คุณอนาวิน กล้าแข็ง ( เหล่าซือเว่น )
ค่าสมัครสอบ สอบข้อเขียน HSK
HSK ระดับ 1 500 บาท
HSK ระดับ 2 700 บาท
HSK ระดับ 3 900 บาท
HSK ระดับ 4 1,200 บาท
HSK ระดับ 5 1,600 บาท
HSK ระดับ 6 2,000 บาท
เอกสารที่ต้องใช้เวลาสมัคร :
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
– สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ

Recommend

การใช้คำว่า “หรือ” ภาษาจีน 还是 และ 或者

การใช้ คำว่า หรือ ของภาษาจีน มี 2 แบบ คือ 还是 และ 或者 กับเหล่าซือเว่น การใช้ คำว่า หรือ ของภาษาจีน มี 2 แบบ คือ 还是 และ 或者 ใช้ต่างกันยังไงนะ ลองดูจากประโยคตัวอย่าง...

การใช้ active voice และ passive voice โครงสร้าง ตัวอย่าง แปล

เรียนการใช้ Active and Passive Voice กับครูพี่โอเว่น ในเนื้อหาบทเรียนนี้ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่อง Tense มาก่อนก็มาเรียนแล้วสบายแน่ๆ เพราะผมจะสอน การใช้ Active and Passive ครบทุกอย่างเลย ไม่เชื่อมาลองดูกันครับ ลุย! การใช้ Active and Passive กับครูพี่โอเว่น มี 2 แบบ 1. Active...

ลักษณะนามในภาษาจีน

การใช้ลักษณะนามในภาษาจีน กับ เหล่าซือเว่น คือ ลักษณะนามคือคำที่ใช้ประกอบคำนามของคน สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและบ่งบอกการกระทำ ลักษณะนามภาษาจีนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ลักษณะนามประกอบคำนาม เช่น ตัวจีน 一本书 พินอิน Yī běn shū แปลว่า หนังสือ 1 เล่ม ตัวจีน 三个人 พินอิน Sān gèrén แปลว่า คน 3...

การอ่าน พินอิน ภาษาจีน

พินอิน กับเหล่าซือเว่น ตัวอักษรจีนนั้นไม่สามารถมีเสียงด้วยตัวของมันเองมันจึงมีสัทอักษรจีน หรือที่เราเรียกกันว่า "พินอิน" เกิดขึ้นนั้นเองครับ เรามาศึกษากันเลยดีกว่า น่าเรียนมากๆ สำหรับพื้นฐานภาษาจีนเลยครับ เนื้อหาการศึกษา "พินอิน" แบ่งได้เป็น 3 ส่วนนะครับ ดังนี้ 1. 声母 Shēngmǔ พยัญชนะ 2. 韵母 Yùnmǔ สระ 3. 声调 Shēngdiào วรรณยุกต์ 1. 声母 Shēngmǔ...